Сервизна дейност

ВАЛКО-ФС ООД е партньор на десетки оператори на хладилни системи в България.

 

Фирмата е сертифицирана от Камарата на инсталаторите в България да извършва проектиране, доставка и монтаж на хладилна техника и притежава Сертификат за правоспособност от Българската браншова камара за извършване на монтаж, поддръжка и сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) 842/2006.

 

Ефективната система за гаранционен и извънгаранционен сервиз е основана на кратките срокове на изпълнение и високата квалификация на сервизните ни техници, притежаващи сертификати за правоспособност - първа категория.

 

Техническо обслужване

В повечето случаи хладилните системи не се обслужват редовно, още по-малко планово, а само в случаите на аварии или пълно спиране, когато разходите за възстановяване са значителни. Редовната поддръжка не само гарантира правилната експлоатация на хладилните системи, но намалява риска от аварии.

 

ВАЛКО-ФС ООД извършва договорни работи по техническата поддръжка на хладилни системи, предлагайки анализ на функционалността и препоръки за коригиращи действия с цел по-добра ефективност и предотвратяване на аварии. Фирмата поддържа складова наличност от резервни части, която осигурява възможност за бърза реакция при аварии. За извършените дейности по техническата поддръжка на всяка инсталация води Дневник на системата, съгласно нормативните изисквания.

 

Модернизиране /ретрофит/ на съществуващите хладилни системи

ВАЛКО-ФС ООД предлага консултации по оптимизиране на съществуващи хладилни системи, енергийна ефективност, замяна на хладилни агенти, утилизация на отпадна топлина, използването на заместители на забранените вещества от групите CFC и HCFC.