Екология и околна среда

 

aspera maslaВАЛКО-ФС в своята дейност, изпълнява и прилага стриктно всички нормативни изисквания за ограничаване на глобалното затопляне на околната среда. Такова е производството на екологично съвместими системи за охлаждане, на енергоспестяващи системи и надежното техническо обслужване за ограничаване на емисите ФПГ в атмосферата.

 

Енергоспестяващи системи

ВАЛКО-ФС има опит в прилагането на инверторно управление на двигателите на компресори, помпи и вентилатори, с което се гарантира както правилния режим на работа, така и енергоспестяване при експлоатация на хладилните системи.

Допълнително се прилагат решения за управление с използването на специализирани контролери, следящи и записващи параметрите на системата, като пресмятат оперативните разходи и спестяването на енергия. 

 

Оползотворяване на отпадна топлина

Използаване на отпадната топлина при различни технологични процеси, а в страните с по-студен климат и от жилищни и други сгради, е възможно с включването в хладилната система на различни видове топлообменни апарати, най-често от типа пластинчати.

ВАЛКО-ФС има опит в прилагането на топлообменници BPHEs за такива цели. Един от проектите, съгласно показаната, е за утилизизация на отработен  въздух. Използването на високоефективен  BPHE топлобменник в ролята на  кондензатор и въздухоохладител,  използващ отпадния топъл въздух за изпарение на хладилния агент, води до снижаване на разходите на енергия.

 

Нормативни документи

Регламент ЕО 2037/2000 от 29.06.2000

Този регламент на ЕО контролира използването на CFC и HCFC хладилни агенти за поддръжка и сервизно обслужване на съществуващо хладилно, климатично и термопомпено оборудване със следните забранителни срокове:

От 01.01.2000 г.  Забрана за пускане на пазара на системи с CFC агенти

От 01.01.2001 г. Ограничения за монтиране на хладилни системи с ненапълно халогенизирани хлорфлуорвъглеводороди  HCFC агенти, включително рециклирани

От 01.01.2010 г. Забрана за използване на свежи  HCFC агенти ( R22) в хладилни системи. Могат да се използуват само регенерирани и рециклирани HCFC.

От 01.01.2015 г. Пълна забрана на всички ненапълно халогенизирани хлорфлуорвъглеводороди  HCFC агенти, включително рециклирани.

 

Регламент (EО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

Регламентът (EО) 842/2006 е поредната мярка за намаляване на глобалното затопляне, в сила от 2006 г. Той предписва проверки за пропуски и теч на хладилни системи и термопомпи, съдържащи над 3 кг.флуорирани парникови газове, бързото им отстраняване и последващ контрол.

 

Проверки на хладилни системи за теч на ФПГ

  Заряд с ФПГ

Минимална честота на проверка

≥ 3 кг (херметични ≥6 кг) и < 30 кг. ≥ 30 кг и < 300 кг > 300 кг
Без съществуваща нормално работеща хл.система за откриване на течове на всеки 12 месеца на всеки 6 месеца на всеки 3 месеца (*)
Със съществуваща нормално работеща хл.система за откриване на течове на всеки 12 месеца на всеки 12 месеца на всеки 6 месеца

(*)  Система за откриване на теч, която известява оператора, е задължителна !!